Utredninga och analyser

I likhet med vad som gäller beträffande våra juridiska tjänster är självklart erfarenheter och kompetens avgörande för vilka typer av utredningsuppdrag och liknande som vi åtar oss.

I korthet gäller att vi främst arbetar med olika typer av lite större utredningar och analyser som ställer krav på både genomförande och resultat. Våra insatser kan t.ex. omfatta frågor kring metodik, insamling av data, statistiska bearbetningar och andra analyser eller sammanställningar och presentationer av resultat. Vi kan delta i en eller flera faser av ett projekt eller, beroende på projektets storlek, ansvara för allt från ax till limpa.

Camilla Jalling ansvarar för vår tjänster kring utredningar, undersökningar och analyser.